• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

ترکیب خون

 
تركيب خون
  • قسمت سلولي كه شامل گلبول هاي قرمز و سفيد و پلاكتها مي باشد و 45 درصد حجم خون را تشكيل مي دهد .
  • قسمت مايع ( پلاسما ) كه حاوي آب ، املاح ، هورمون ها ، عوامل انعقادي و مواد آلي و چربي ، پروتئين و مواد قندي  است و وظيفه حمل غذاي جذب شده از دستگاه گوارش به بافت ها و سلول هاي بدن و نيز دفع مواد زائد را به كليه ها و كبد به عهده دارد و 55 درصد از حجم خون را تشكيل مي دهد .

عناصر سلولي خون چيست ؟

  • كلبول قرمز
  • گلبول سفيد
  • پلاكت

 

گلبول قرمز: گلبول هاي قرمز وظيفه انتقال اكسيژن به تمام سلول هاي بدن و بازگرداندن گاز كربنيك در سلوله ها و ريه ها را به عهده دارند . عمر مفيد گلبول هاي قرمز در بدن 120-110 روز است . تعداد انها به طور طبيعي در مردها 6-5/4 و در زن ها 5/5-4 ميليون در هر ميليمتر مكعب خون است .

گلبول سفيد : گلبولهاي سفيد ، به دو دسته تك هسته اي ( شامل لنفوسيتها . منوسيتها ) و چندهسته اي ( شامل نوتروفيل ها ، ائوزينوفيل ها و بازوفيل ها ) تقسيم مي شوند كه كار آنها دفاع از بدن در مقابل عوامل خارجي ( بيماري زا ) است . تعداد آنها به طور طبيعي در بزرگسالان بين 10000-4000 ( به طور متوسط 7000 ) در هر مليمتر مكعب خون است .

پلاكت : پلاكت ها ، كوچكترين سلول بافت خون مي باشند ودر انعقاد خون نقش دارند

طول عمر آنها در بدن 18-10 روز است .

پلاسما: پلاسما مايع شفاف متمايل به زر و نسبتاً چسبناكي مي باشد كه بيش از 90 درصد آن را آب تشكيل مي دهد . 10 درصد ديگر پلاسما را مواد محلول تشكيل مي دهند كه شامل پروتئين هاي پلاسما ( 7 در صد ) ، نمك هاي غير آلي ( 1 درصد ) و چندين تركيب آلي مانند اسيدهاي آمينه ، ويتامين ها ف هورمون ها و ليپو پروتئين ها ( ليپيد + پروتئين ) است .

پروتئين هاي عمده پلاسما :

آلبومين پروتئين اصلي خون مي باشد كه بوسيله كبد ساخته مي شود و مهمترين وظيفه آن حفظ فشار اسمزي خون مي باشد . در ضمن در حمل مواد غير محلول در آب ، نظير اسيدهاي چرب آزاد نقش عمده اي دارد .

  • فيبرينوژن ،  پروتئيني است كه در كبد سنتز مي شود و پس از تبديل شده به فيبرين در انعقاد خون شركت مي كند . گلبو لينها از نظر وزن مولكولي به سردسته گاما گلبولينها ، بتا گلوبينها و آلفا گلبولينها  تقسيم مي شوند كه مهمترين آن گاما گلبولينها هستند كه به آنتي بادي ها يا ايمونو گلبو لينها نيز مشهورند .

گروه هاي خوني كدامند ؟

تفاوت خون هاي  مختلف به وجوديا عدم وجود پروتئين هاي ويژه اي به نامه پادتن و پادزا بر مي گردد .

پادزاها برسطح گلبول هاي قرمز پادتن ها در پلاسماي خون قرار دارند .افراد مختلف ، انواع متفاوت و تركيب هاي متفاوتي از اين مولكول ها را دارند . گروه خوني شما به آن چه كه از والدين خود به ارث برده ايد بستگي دارد . امروزه بيش از 20 نوع نظام تعيين گروه خون وجود دارد . اما نظام ABOو Rhمهمترين آنها هستند كه براي انتقال خون استفاده مي شوند .

نظام ABO: برطبق اين شيوه تعيين گروه خون ، چهارنوع گروه خون وجود دارد :

O ,AB, B ,A.

گروه خون A: اگر گروه خون شما از نوع Aباشد شما برسطح گلبول هاي قرمز خودپادزاي Aو در پلاسماي خو پادتن Bرا داريد .

گروه خون B: اگر گروه خون شما از نوع Bباشد ، شما برسطح گلبولهاي قرمز خود پادزاي Bو در پلاسماي خود پادتن Aرا داريد .

گروه خون AB: اگر گروه خون شما از نوع ABباشد ، شما برسطح گلبول هاي قرمز خود هم پادزاي Aو هم پادزاي Bداريد . در پلاسماي خون شما پادتن Aو پادتن Bوجود ندارند .

گروه خون O: اگر گروه خون شما از نوع Oباشد ، شما برسطح گلبولهاي قرمز خود پادزاي Aيا Bنداريد . در پلاسماي خون شما هم پادتن Aو هم پادتن Bوجود دارد .

نظام :Rh

بسياري از مردم برسطح گلبول هاي قرمز عامل Rhنيز دارند . Rhپادزايي است كه هر فردي كه آن را داشته باشد Rhمثبت محسوب مي شود .

كساني كه اين پادزا را ندارند Rhمنفي محسوب مي شوند .

براساس نظام گروه خوني كه در بالا توضيح داده شد شما ممكن است به يكي از گروه هاي خوني زير تعلق داشته باشيد .

O Rh+          AB  Rh+               B Rh+             A Rh+

O Rh-           AB  Rh-               B Rh-              A Rh-

آيا مي دانيد كه به كدام گروه خوني تعلق داريد ؟