• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

فصل نامه پژوهشی خون

 

 

Blood Journal

فصلنامه پژوهشی خون

صاحب امتیاز و ناشر: مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران

مدیر مسئول: دکتر غریب کریمی (استادیار مرکز تحقیقات انتقال خون)

سردبیر: دکتر فاطمه یاری (دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون)

مدیر اجرایی: دکتر مهنوش مهران

شاپای چاپی: 9520-1027

شاپای الکترونیکی: 8248-1735 

فصلنامه پژوهشی خون به همت مرکز تحقیقات سازمان‌انتقال خون وانجمن علمی انتقال خون ایران و با مشارکت انجمن‌های علمی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، هماتولوژی- انکولوژی کودکان ایران، هماتولوژی- انکولوژی ایران، ویروس‌شناسی، پاتولوژیست‌های ایران، جامعه جراحان ایران و مرکز تحقیقات پیوند مغزاستخوان منتشر می‌گردد وهدف از آن ترویج و انتشار پژوهش‌های مرتبط با جذب، آموزش و حفظ اهداکنندگان خون، مصرف بجا وصحیح خون و فرآورده‌های آن و فن‌آوری‌های نوین در عرصه علوم ایمونوهماتولوژی وطب انتقال خون می‌باشد. این نشریه پیرو پنجاه وسومین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور مورخ 7/3/84 دارای رتبه علمی ـ پژوهشی می باشد. مقالات این فصلنامه در بانک های اطلاعاتی داخل کشور ( SID, Iranmedex و Magiran) و خارج کشور ( ISCIMEMR,EBSCO, CINAHL, Academic Search Complete, Academic Search Research & Development  و Index Copernicus) نمایه می‌شود. این نشریه طبق آخرین ارزشیابی کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور دارای رتبه علمی درجه یک می‌باشد.

سایت فصل نامه پژوهشی  خون