• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

مرکز سپاس

 

 

«و من احياها فكانما احياالناس جميعا» 
هركس انساني را زندگي بخشد، مثل آنست كه همه مردم را زنده گردانيده است
(قرآن كريم ، سوره مائده ، آيه 32) 

حدود 70 درصد از بيماران نيازمند دريافت سلول های بنيادی خون ساز, فاقد خويشاوندمناسب ازنظر آنتی ژن هاي سازگاري بافتي هستند و ممکن است نيازمند دربافتاين سلول ها از مراكز اهداکنندگان غيرخويشاوند در بانك هاي  اطلاعاتياهداكنندگان كشور يا در سطح جهان باشند.  شانس پيدا كردن دهنده غيرخويشاوندبا شباهتHLA درافراد يك نژاد يا قوم بيشتر مي باشد كه در موفقيت پيوندموثراست. اين امر اهميت تاسيس يك مركز ملي را مورد تاكيد قرار مي دهد, ازطريق مراكز ملي امكان پيوستن به مجمع جهاني اهداكنندگان  نيز مقدور ميگردد. لذا وجود يك مرکز ملي برای جلب,آموزش,ثبت نام, تعيينHLA و نگه داریاطلاعات اهداکنندگان داوطلب مشکل گشا می باشد تا در صورت نياز, پزشکانمعالج بيماران فاقد اهداکننده خويشاوند, با معرفی بيمار خود به اين مرکزملي پذيره نويسی(Registry)  شانس ادامه حيات وی را افزايش دهند

 

 

«درباره مرکز سپاس»

 

با توجه به ماموريت محوله به  سازمان انتقال خون ايران در خصوص بانك اطلاعات سلول هاي بنيادي خونسازمردم ايران و  بند ناف،‌ مركز پذيرش اهداكنندگان سلول هاي بنيادي خونساز و خون بند ناف به غير خويشاوند،  از اول اسفند 1387  در سازمان انتقال ايران تاسيس گرديد و شامل مركز پذيرش  اهداكنندگان بالغ سلول هاي بنيادي خونساز و خون بند ناف مي باشد كه  تشكيلات خون بند ناف به صورت جداگانه لحاظ مي شود.

 
 
ماموريت :

اين مركز براي جمع آوري داوطلبانه سلول هاي بنيادي خونساز از افراد بزرگسال يا خون بند ناف تاسیس شده است و كليه فعاليت ها و اطلاعات مرتبط با روند جلب اهداكننده و تعيين  HLA  متمركز مي نمايد و اين اطلاعات را به نحوي پردازش مي نمايد كه ضمن حفظ محرمانه بودن اطلاعات اهدا كنندگان داوطلب اين اطلاعات در اختيار پزشكان بيماران نيازمند به دريافت پيوند سلول هاي بنيادي خونساز قرار گيرد .                               

 
اهداف اصلي:
 
  • افزايش شانس يافتن اهداكننده  مناسب سلول هاي بنيادي خونساز يا واحد مناسب خون بند ناف در كشور براي بيماران نيازمند كه از طريق پزشك معالج خود و از طریق هماهنگي با مراكز پيوند مورد تاييد مركز پذيرش اهداكنندگان اعلام نیاز نموده اند.
  • ایجاد تسهیل در يافتن اهداكننده  مناسب سلول هاي بنيادي خونساز يا واحد خون بند ناف از طريق تماس با ساير مراكز ( بين المللي يا كشوري)
  • فراهم سازي برنامه هاي پيشرفته "جستجو " و شناسايي اهداكننده  يا خونبند ناف مناسب   
 
اهداف فرعي  :            
 
  • فراهم سازي امكانات براي مشاوره و راهنمايي اينترنتي بيماران 
  • ارتقا استراتژي هاي جستجو در بين خويشاوندان
  • فراهم سازي اطلاعات كلي مربوطه براي بيماران
  • افزايش تعداد  مراكز مختلف پذیرش اهداکنندگان سلولهای بنیادی و تعداد اهداكننده باHLA  تعيين شده
  • حفظ و يا محرمانه نگهداشتن اطلاعات اهداكننده و عدم افشاي اطلاعات وي براي بيمار و بستگان وي

سایت مرکز سپاس.