• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

کارگزینی

 

 

  نام و نام خانوادگی : مهسا حبیبی                        
  سمت : مسئول کارگزینی
  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
 
 تلفن تماس: 33361450-045

  نمابر: 33361409-045

  پست الکترونیکی: ardabil@ibto.ir

اهم فعاليتهاي مسئول كارگزيني به شرح ذيل است :

  1. پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان و مطالعه قوانين و مقررات استخدامي انجام دستورات مديريت در ارتباط با پيشرفت و بهبود امور جاري انجام دستورات مديريت در ارتباط با معرفي كاركنان واجد شرايط جهت انجام مشاغل مورد نظر و مطالعه و ابلاغ ضوابط و دستورالعملهاي لازم .

  2. نظارت بر انجام وظيفه كاركنان واحد كارگزيني و دبيرخانه.

  3. انجام دستورات مديريت در جهت تبديل وضع استخدامي، ترفيع، بازنشستگي و برقراري حقوق بازنشستگي و يا وظيفه.

  4. تهيه پيش نويسهاي كارگزيني از قبيل احكام انتقال، ترميم حقوق، مرخصي، ارتقاء گروه و با اطلاع مقام مافوق طبق مقررات اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر.

  5. تهيه و تنظيم و جاري نگهداشتن پرونده و كارت مرخصي كاركنان.

  6. تهيه خلاصه پرونده هاي پرسنلي و آمار پرسنلي حسب نياز.

  7. ابلاغ راي هاي صادره دادگاه تخلفات اداري كاركنان به پرسنل ذيربط براساس ضوابط موجود.

  8. اظهار نظر درخصوص نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل.

  9. انجام ساير امور طبق نظر مقام مافوق.