• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

معاون اداري و مالي

 
 

 نام و نام خانوادگی : ناصر ایران نژاد                           
 سمت : معاون اداری و مالی
 تلفن تماس: 33333253 -045

 نمابر: 33361409-045

 

برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی و کنترل فعالیت های مالی شـرکت در چهارچوب مقررات، قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب و ایجاد یکپارچگی و هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخش ها و دوایر یا رده های متعدد در حیطه مسئولیت، برای تحصیل اهداف امور مالی. مدیر مالی همچنین در تدوین ضوابط ارتقاء کارکنان امور مالی، نقش اساسی دارد.

 شرح وظایف مدیر امور مالی

- مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاست های اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها.

- تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارایی های پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری.

- نگهداری سوابق و مدارک مالی، کنترل فعالیتهای مالی، مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد، امور مالیاتی،  موجودی ها، دارایی های ثابت و عـملیات کامپیـوتری.

- پیش بینی و طرح ریزی بلند مدت وجوه لازم برای سرمایه گذاری بر اساس تغییرات تکنولوژیک بازار سرمایه و بازده پروژه های سرمایه گذاری همچنین بکارگیری ارقام پیش بینی نشده و تاریخی برای طرح ریزی عملیات آتی و آثار آن در سیاست های سود آوری و پیش بینی اقـلام بهای تمام شده و هزینه.

- برنامه ریزی و سازماندهی به منظور انجام وظایف مختلف امور مالی اداره.

- تهیه و تنظیم خط مشی ها، دستورالعمل ها، روش ها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، به منظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی  واحدهای مختلف.

- تصمیم گیری و اعلام نظر نهایی در موارد پیدایش اختلاف نظر بین واحدهای تابعه.

- دریافت گزارش های مالی از واحدها، پروژه ها و سایر مدیریت ها و بررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرت ها.

- اعمال نظارت و کنترل به منظور حسن اجرای قوانین ، مقررات ، دستورالعملها وبخشنامه های مالی در واحد های مختلف.

- طبقه بندی حسابها و درصورت نیاز، طبقه بندی گروه کالاها و کدینگ مربوط به موجودی ها و انبار، براساس سیستم های مکانیزه و پیشنهاد و تایید تغییر یا تهیه سیستـم های نرم افزاری مالی بصورت سفارشی یا پکـیـج.

- نظارت و کنترل به منظور حفـظ و نگهداری اموال و دارایی های شـرکت.

- برنامه ریزی به منظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود و زیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف. 

- برنامه ریزی و کنترل اقلام به منظور اداره دارایی ها و سرمایه در گردش شـرکت و تامین اعتبار مورد نیاز واحد های مختلف بر اساس بودجه سالانه که مورد تصویب هیئت مدیره شـرکت رسیده باشد.

- پیش بینی، طرح ریزی و ارائه بودجه  دوره ای شرکت براساس برنامه ها، پروژه ها و سفارشات و نیازهای اعلام شده واحدهای مختلف و استراتژی اعلام شده ازسوی هیئت مدیره، با د رنظر گرفتن روند سنواتی منابع و مصارف و تغییرات احتمالی آتی.

 - ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسی ها و نتایج گزارش های مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق.

- ارزیابی مستمر سیستم ها، روش ها، و فرض های مرتبط با امور مالی و اعلام نقاط قوت و ضعف روش های اجرایی موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی.

- انجام وظیفه به عنوان عامل کنترلی بر اساس شرح وظایف مصوب و دستورالعمل های درون سازمان منطبق با استانداردهای حسابداری.

- تنظیم گزارشات مالی بر اساس مقتضیات.

- برنامه ریزی به منظور حسابرسی ضمنی و پایان سال واحدهای مختلف به منظور حسن انجام کار بر اساس صلاحدید مقام مافوق.

- عضویت و شرکت در جلسات کمیته وام، معاملات و سایرکمیته ها یا جلسات یا سمینارهای داخلی یا خارجی شـرکت  به تشخیص مـدیریت شـرکت.

- برنامه ریزی واجرای طرح های مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی، به منظور ایجاد انگیزش در کارکنان. 

- بررسی و تطبیق فعالیت ها با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات.

- تشخیص و تامین نیازهای آموزشی و تخصصی کارکنان تحت مـدیریتی همگام با ضرورت های شـرکت.

- سازماندهی و جابجایی پست های درون سازمانی یا تغییر شرح شغل کارکنان امور مالی، با توجه به نیازهای امورمالی شرکت و توانایی های کارکنان.

- تشخیص نیاز و اعزام کارکنان به ماموریت های مورد نیاز حسب مورد.

- تصویب هر نوع گزارش از جمله گزارشات  دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی و ثبت ماشینی.

- سایر وظایف محوله بر اساس سیستم های مدون و به تشخیص مـدیریت محتـرم شـرکت.