• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

اهداف و وظایف

 

اهداف 
آموزش همگاني و بسيج اهدا كنندگان خون
جمع آوري خون از داوطلبين واجد شرايط و انجام معاينات و آزمايشات مربوطه
آماده سازي،نگهداري وذخيره سازي مناسب خون وفرآورده هاي آن طبق شرايط استاندارد
پخش خون و فرآورده هاي خوني به مراكز درماني
راه اندازي واحدهاي سيار و ثابت در مناطق مختلف استان
آموزش كاركنان پايگاههاي تابعه و مراكز درماني و دانشگاهي
انجام امور پژوهشي

وظايف 
مهمترين هدف انتقال خون اردبيل تامين خون و فرآورده هاي سالم آن با بهترين كيفيت استاندارد مطابق با موازين تعيين شده بين المللي براي بيماران و نيازمندان و همچنين ترويج طب انتقال خون است. با تكيه بر خدمات و توليدات اين سازمان، جهت بالا بردن سطح سلامت جامعه اهدافي تعريف گرديده است كه به شرح ذيل مي باشد :
مشاركت در درمان بيماران
تأمين خون سالم و كافي
بسيج اهدا كنندگان داوطلب و بدون چشم داشت مادي
همكاري با بيمارستانها در حل مشكلات انتقال خون
گسترش شبكه پايگاههاي انتقال خون
اطلاع رساني عمومي در ارتباط با مزاياي اهداي خون و نياز به اهداي خون
ارائه آموزش مداوم براي كارمندان در كليه زمينه هاي خدماتي براي دستيابي به افراد ماهر و ورزيده
انجام برنامه هاي آموزشي و پژوهشي

اهداف نظارتي سازمان :
1- اجرا و نظارت دقيق در ارائه فعاليتهاي ارتقادهنده سطح فرهنگ اهداي خون
2- اجرا و نظارت بر فعاليتهاي ارتقادهنده سطح کيفي و کمي پايگاهها در غالب فعاليتهاي کنترل کيفي ، آموزشي و پژوهشي
3- مطابقت عملکرد ماهانه پايگاه و پايگاههاي تابعه در جهت خونگيري ماهانه توليد انواع فرآورده ها مطابق برنامه ارائه شده و در صورت وجود اختلاف بررسي و رفع سريع عوامل ايجاد کننده
4- ارائه بيلان مالي و درآمدهاي حاصله از پايگاه و پايگاههاي تابعه بشکل ماهانه با توجه به برنامه ارائه شده خصوصا درآمدهاي حاصله از بيمه هاي تامين اجتماعي و خدمات درماني
5- اجرا و نظارت بر فعاليتهاي پلاسما فرزيس توليدي و برنامه هاي انجام شده و در حال انجام در جهت افزايش اين فعاليتها و حرکت بسوي ايجاد اهداکنندگان داوطلب پلاسما فرزيس
6- نظارت مديريتي در خصوص رعايت رفتارهاي پرسنل سازمان انتقال خون مطابق با توجه به شرح وظايف پرسنل
7- اجرا و نظارت بر رعايت استاندارهاي فني خدماتي و بهداشتي
8- ارائه نحوه نظارت بر پايگاههاي تابعه و چگونگي اجراي سياستهاي سازمان در پايگاهها
9- اجرا بررسي دقيق در مورد کنترل کيفي پايگاههاي بيمارستاني منطقه با تکميل چک ليست مورد نظر و حرکت در جهت رفع نواقص موجود بطوريکه چک ليست مورد نظر درهر بازديد به نحو مطلوب تصحيح شده باشد
10- ارائه و اجراي نظارت بر مصرف استاندارهاي خون و فرآورده هاي آن در بيمارستانهاي منطقه با تکميل چک ليست مورد نظر ، انجام برنامه هاي آموزشي Workshop ، سمينار و سخنراني بطوريکه موجب بهبود چک ليستها گردد.
11- تنظيم عملکرد مالي پايگاههال و تنظيم دقيق بودجه درخواستي
12- تنظيم و ارائه رهنمود در کارهاي خدماتي ، بهداشتي و جنبي پايگاهها
13- نظارت و اجراي عملکرد فعاليتهاي تبليغاتي و روابط عمومي که موجب جذب اهدا کنندگان داوطلب بيشتر و آشنايي مردم و افزايش اعتماد آنها به سازمان انتقال خون مي گردد
14- نظارت بر استفاده مفيد و بهينه از تجهيزات و مواد مصرفي آزمايشگاهها در جهت حفظ و نگهداري وسايل
15- ايجاد ارتباط مستمر پايگاههاي تابعه در جهت رفع مشکلات پايگاههاي تابعه توسط مدير پايگاه منطقه اي آموزشي
16- درخواست تجهيزات جديد پس از بررسي دقيق با توجه به عملکرد و نياز پايگاهها
17- ايجاد همهنگي فعاليتهاي پايگاههاي منطقه اي با ستاد مرکز ، معاونت فني ، پژوهشي و آموزشي و مرکز پژوهش و پالايش
18- تنظيم و برنامه ريزي بودجه سالانه براي پايگاههاي منطقه اي و پايگاههاي تابعه