• آخرین بروز رسانی : 1400/04/28

وظایف سازمان

 
وظایف سازمان انتقال خون ایران:
    ترغیب و گردآوری داوطلبان اهدای خون
   اجرای برنامه های آموزشی جهت آگاهی مردم  به امر اهدای خون
    گسترش شبکه خون رسانی در سراسر کشور
    ایجاد واحد های سیار و پایگاههای محلی در مناطق مختلف شهر ها برای خونگیری
   انجام آزمایشات ایمنی و گروه بندی برای آماده کردن خون و فراورده های آن
    توزیع خون و فراورده های آن به مراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستانها و نظارت بر حسن مصرف آنها
    تولید فراورده های مختلف خونی ( پلاسمایی-سلولی و مشابه) با تعریف و تعیین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
    تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی مورد نیاز گروه پزشکی و وابسته پزشکی در محدوده تکالیف سازمان بر طبق ظوابط و مقررات آموزشی کشور
    پژوهش های علمی در زمینه تعیین و تکمیل روشهای مناسب برای تهیه فراورده های خونی و پلاسمایی، پژوهشهای اختصاصی در زمینه های ایمونوهماتولوژی، ایمونوشیمی و شیمی پروتئین ها و زمینه های وابسته و انجام تحقیقات بالینی و پایه 
    گروه بندی نسوج برای پیوند اعضا و انتقال گلبولهای سفید
    تشخیص اختلالات انعقاد خون
    تعیین شرایط استاندارد برای جمع آوری نگهداری خون و محصولات خونی، وسایل مورد مصرف، صدور کارت و شرایط پزشکی مجاز برای اهدای خون
    تشویق مادی و معنوی داوطلبان اهدای خون و پلاسما برای همکاری آنها